Privatumo politika

1.1 Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Renata Rimkevičienė a.k 48007300236, gyv. 180 Burnham Lane, Slough, SL16LE Jungtinė Karalystė (toliau – mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus Jums lankantis ar įsigyjant prekes mūsų interneto svetainėje www.renatarimke.lt (toliau – Interneto svetainė), mūsų Facebook paskyrose „Renata Rimke“ ir „Renata Rimke – įkvepiantys drabužiai“, Instagram paskyroje „Renata Rimke“ bei Youtube paskyroje „Renatos Rimkes Siuvimo Akademija“  

1.2 Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, Interneto svetainės ir socialinių paskyrų lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3 Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1 Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2 Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3 Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4 Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5 Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6 Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.4 Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.5 Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

1.6 Jeigu esate jaunesnis nei 16 metų asmuo, galite su mumis susisiekti ir naudotis mūsų paslaugomis, bet negalite perduoti mums savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams (pvz., prenumeruoti naujienlaiškių), jeigu tam neturite savo tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimo.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, naudojantis mūsų paslaugomis, siekiant pas mus įsidarbinti ir kitaip su mumis bendradarbiaujant ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.2 Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje, mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.3 Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.4 Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos ir 7 šios Politikos dalyje „Duomenų gavėjai“.

2.5 Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

2.5.1 Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.5.2 Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.5.3 Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.5.4 Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

3. Elektroninės prekybos vykdymas

3.1 Siekdami suteikti Jums galimybę apsipirkti Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, mes šios paslaugos teikimo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

3.1.1 vardas, pavardė;

3.1.2 telefono numeris;

3.1.3 el. pašto adresas;

3.1.4 siuntos pristatymo adresas;

3.1.5 esant poreikiui, papildoma Jūsų laisva forma pateikta pristatymui reikalinga informacija.

3.2  Pirminės registracijos prie Elektroninės parduotuvės metu per Paskyrą, Jūs privalote pateikti savo Vardą, Pavardę ir elektroninį paštą, bei pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei. Jūs atsakote už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Jums suteikiamas identifikavimo kodas. 

3.3 Jūs turite teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba kreiptis į elektroninę parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą.

3.4  Jūs privalote neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Jums.

3.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu teisiniu pagrindu yra būtinybė tvarkyti pateikiamus duomenis siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurią Jūs sudarote įsigydami mūsų prekes (BDAR 6 straipsnio 1 (b) punktas).

4. Tiesioginė rinkodara 

4.1 Mūsų klientams norėtume teikti tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu siunčiama informacija apie mūsų parduodamas prekes, teikiamas paslaugas ir jų pasikeitimus. Teisiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu būtų LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnis, kuris numato, jog „asmuo, kuris teikdamas paslaugas ar parduodamas prekes Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis gauna iš savo klientų elektroninio pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti šiuos kontaktinius duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami ir, jei klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę“. Atsisakyti tokio kontaktinio duomenų naudojimo galite bet kuriuo metu susisiekę su mumis el. paštu info@renatarimke.lt 

4.2 Todėl Jums esant mūsų klientu ir Jums neprieštaraujant, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu:

4.2.1 Vardas, pavardė;

4.2.2 El. pašto adresas.

4.3. Jums davus savo sutikimą, mes taip pat norėtume Jums el. pašto adresu siųsti mūsų naujienlaiškius, kuriuose teiktume specialius pasiūlymus, informaciją apie akcijas, nuolaidas ir kitus aktualius įvykius, o taip pat kviestume išreikšti jūsų nuomonę apie mūsų vykdomą veiklą ir parduodamas prekes. Teisiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu šiuo atveju būtų Jūsų duotas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 (a) punktas).

4.4 Jeigu davę sutikimą tvarkyti jūsų duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus,  vėliau to nebepageidausite ir informuosite apie tai, mes nebetvarkysime jūsų  Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųsime jokių elektroninių naujienų, išskyrus su jūsų užsakymu susijusią informaciją.

4.5. Jūs bet kada turi teisę atšaukti 4.3 punkte esantį savo sutikimą  tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdami apie tai atitinkamą pranešimą mums elektroniniu paštu info@renatarimke.lt ir aiškiai nurodyti, kad atšaukiate savo sutikimą naudoti savo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidaujate gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų. 

4.6  Jūs taip pat turite galimybę atsisakyti įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudę atitinkamą nuoodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške.

4.5 Duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims.

4.7 Jums davus savo faktinį sutikimą (nusprendus parašyti viešą atsiliepimą ar komentarą mūsų socialinio tinklo paskyroje), mes perkeliame mūsų Facebook paskyroje Jūsų parašytus atsiliepimus ir kitus viešus komentarus apie mūsų paslaugas bei veiką į Interneto svetainę (repost funkcija).

6. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

6.1 Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6.2 Saugų naudojimąsi www.renatarimke.lt internetinėje svetainėje užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp vartotojo naršyklės ir www.renatarimke.lt serverio, yra šifruojama. Sertifikato detales rasite www.ssls.com.

6.3 Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

6.4 Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

1.

Elektroninės prekybos vykdymas

5 metai nuo prekių įsigijimo

2.

Tiesioginė rinkodara

Mūsų klientams – 5 metai nuo paskutinio sandorio dienos

— Davus sutikimą naujienlaiškių prenumeratai – 5 metai nuo sutikimo davimo dienos

6.5 Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti.

6.6 Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

7. Duomenų gavėjai 

7.1 Jūsų asmens duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdami kokybiškai vykdyti savo paslaugas bei tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus. Be aukščiau išvardintų duomenų gavėjų, Jūsų duomenys taip pat gali būti perduodami:

7.1.1 mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, elektroninių ryšių, skaitmeninės rinkodaros, audito, teisines ir kitas paslaugas;

7.1.2 Stripe.com (mūsų partneriams, teikiantiems elektroninių atsiskaitymų bei mokėjimo paslaugas). Su jų duomenų apsaugos politika susipažinti galite čia;

7.1.3 Paypal.com (mūsų partneriams, teikiantiems elektroninių atsiskaitymų bei mokėjimo paslaugas). Su jų duomenų apsaugos politika susipažinti galite čia;

7.1.3 valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms;

7.1.4 Google (Google Analytics ir Youtube paslaugos), duomenys perduodami į JAV. Duomenys saugomi pagal „Privacy Shield“ programą, apie kurią plačiau pasiskaityti galite čia;

7.1.5 Facebook, Inc., duomenys perduodami į JAV. Duomenys saugomi pagal „Privacy Shield“ programą, apie kurią plačiau pasiskaityti galite čia;

7.1.6 MailerLite (naujienlaiškių siuntimo platforma). Susipažinti su jų duomenų apsaugos politika galite čia.

7.1.7 Sender (naujienlaiškių siuntimo platforma). Susipažinti su jų duomenų apsaugos politika galite čia.

7.2 Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

8. Jūsų teisės

8.1 Kaip duomenų subjektas, kurio duomenis mes tvarkomi savo veikloje, Jūs turite šias teises:

8.1.1 pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

8.1.2 pateikti mums prašymą ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;

8.1.3 prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai; 

8.1.4 pateikti mums prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 

8.1.5 pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma; 

8.1.6 nesutikti arba atšaukti prieš tai duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

8.1.7 pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų naudojimo, kai tai daroma vadovaujantis mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtais interesais;

8.1.8 jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai (žr. www.ada.lt).

8.2 Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu info@renatarimke.lt 

9. Informacija apie naudojamus slapukus

9.1 Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

9.2 Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

9.3 Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

9.3.1 Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių;

9.3.2 Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja Interneto svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą.;

9.3.3 Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį Interneto svetainėje. Šie slapukai gali būti naudojami Jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint peržiūrėti pirkėjo krepšelį arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis.

9.3.4 Rinkodaros slapukai rodo tikslines reklamas, atsižvelgiant į jūsų veiksmų interneto svetainėse.

9.4 Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

Mūsų Interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko

kategorija

Slapukų 

pavadinimas

Slapuko tikslas

Slapuko saugojimo terminas

Būtini 

slapukai 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

cookielawinfo-checkbox-necessary

Slapukas, skirtas įsiminti, kuriuos slapukus pasirinkote

7 dienos

Iki sesijos pabaigos

Statistikos slapukai

Google Analytics slapukai

_ga

_gid

_gat

„Google Analytics“ slapukai naudojami išskirtinai tam, kad galėtume įvertinti Jūsų naudojimosi svetaine įpročius. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

Daugiau informacijos apie šiuos slapukus: http://www.google.com/policies/privacy/partners/ 

Jeigu norite išjungti šiuos slapukus, apsilankykite šiame puslapyje

7 dienos

24 valandos

Iki sesijos pabaigos

Rinkodaros slapukai

Google rinkodaros slapukai

Google naudojami slapukai skirti registruoti vartotojo veiksmus po reklamos peržiūros arba paspaudimo su tikslu įvertinti efektyvumą ir pateikti atitinkamas reklamas. Atsižvelgiant į jūsų ankstesnius apsilankymus šioje svetainėje, jums gali būti rodomos tikslinės reklamos. Pvz., skelbimai apie temą, kuria jūs domėjotės naršydami mūsų svetainėje, jums gali būti rodomi toliau naršant internete. Be to, šis slapukas taip pat matuoja naudotojui pateiktų skelbimų konversijų rodiklį.

Daugiau informacijos apie šį slapuką: http://www.google.com/policies/privacy/partners/ 

Jeigu norite išjungti šį slapuką, apsilankykite šiame puslapyje

Iki sesijos pabaigos

Facebook rinkodaros slapukas

_fbp

Facebook reklaminis slapukas, kuris leidžia rodyti reklamas svetainės lankytojams pagal tai, kuriuose puslapiuose jie lankėsi ir kokius produktus pirko.

Daugiau informacijos apie Facebook slapukus: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Jeigu norite išjungti šį slapuką, apsilankykite šiame puslapyje

7 dienos

Mūsų svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

10. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

10.1 Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyrose „Facebook“ ar „Instagram“ socialiniuose tinkluose, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ ir „Instagram“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1 Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2 Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

11.3 Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

12. Susisiekite su mumis

12.1 Turite klausimų, prašymų, nusiskundimų? Visas savo užklausas duomenų apsaugos klausimais siųskite el. paštu: info@renatarimke.lt