Pirkimo-Pardavimo taisyklės

 

 1.  Bendrosios nuostatos

 

1.1 Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra šalims privalomas teisinis dokumentas (toliau – „Taisyklės“), kuriame nustatomos pirkėjo (toliau – „Pirkėjas“) ir pardavėjo (toliau – „Pardavėjas“) teisės bei pareigos, prekių (toliau – „Prekės“) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu renatarimke..lt internetinėje parduotuvėje (toliau – „Internetinė parduotuvė“) susijusios nuostatos.

1.2 Pardavėjas yra Renata Rimkevičienė a.k. 48007300236, Gyv, 180 Burnham Lane, SL16LE, Slough, Didžioji Britanija.

1.3 Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau – „Sutartis“). Prieš vykdant Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

1.4 Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo perkantis Internetinėje parduotuvėje. Internetinėje parduotuvėje pirkti gali:

      1.4.1 veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

     1.4.2 nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

                      1.4.3 juridinis asmuo.

1.5 Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.

1.6 Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

1.7 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas Internetinės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1 Prieš pirkdamas Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo nurodyti duomenis, reikalingus pirkimui atlikti.

2.2 Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, supranta, kad  jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini Prekių užsakymui, mokėjimui ir Prekių pristatymui įvykdyti. Tai būtina, kad Pardavėjas galėtų vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjui. 

2.3 Atsižvelgiant į prieš tai įtvirtintą Taisyklių nuostatą, Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), kurie būtini Prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.4 Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis ir lankydamasis Internetinėje parduotuvėje.

2.5 Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.6 Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Internetinės parduotuvės administravimą, Prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

2.7 Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos Prekės yra tas pats žmogus, bus naudojami vykdant Prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas Prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus.

2.8 Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Privatumo politikos nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą arba remiantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsniu. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir pažymint atitinkamus laukus.

2.9 Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.10 Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir numatyti Privatumo politikoje. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas jų saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

2.11 Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų, šių Taisyklių sąlygų bei Privatumo politikos nuostatų.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1 Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1 Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.3 Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl: (i) apmokėjimo sąlygų keitimo; (ii) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

4.4 Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse.

4.5  Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6 Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.7  Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją.

4.8 Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1 Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

5.2 Pirkėjas turi teisę šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties.

5.3 Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4 Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.5 Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.6 Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje įsigydamas Prekes sutinka su šiomis Taisyklėmis, susipažįsta su Privatumo politika bei įsipareigoja jų laikytis, kaip įsipareigoja  laikytis ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. Prekių kainos

6.1 Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM.

6.2 Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

 1. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

7.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis,būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

7.2 Atsiskaityti galima naudojantis Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis, bei Paypal sistema. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. 

7.3 Mokėjimai apdorojami naudojantis Stripe.com mokėjimu platforma.

 1. Prekių pristatymas

8.1. Prekės pristatomos elektronine forma, pateikiant jas pirkėjo asmeninėje paskyroje renatarimke.lt svetainėje.

8.2. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.

 1. Prekių grąžinimas

9.1 Internetinių mokymų įrašams prekių grąžinimas nėra taikomas. 

 1. Rinkodara ir informacija

10.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas. 

10.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.  

10.3 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

10.4 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais  el. pašto adresais. 

10.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 1. Autorinės teisės ir šalutinės teisės

11.1 Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su www.renatarimke.lt interneto svetaine priklauso tik Renatai Rimkevičienei a.k. 48007300236. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal LR norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius, kuriuos dėl tokios veikos patyrė Renata Rimkevičienė.

11.2. www.renatarimke.lt interneto svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą. Bet koks www.renatarimke.lt interneto svetainėje patalpintos intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką www.renatarimke.lt interneto svetainės administratorių leidimą bei laikantis šių naudojimosi taisyklių.

 1. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.